• Els titulars del BTP podran seguir conduint els vehicles per als quals abans se’ls requeria, amb independència que hagin de complir els requisits establerts en les normes sectorials

A partir de l’1 de gener de 2016, el permís de conducció de la classe BTP, que només existeix a Espanya i amb validesa exclusivament en el territori nacional, se suprimeix per adaptar-se a les categories que recull el Permís Únic Europeu de Conducció, comuna en els 28 estats de la Unió.

Autorització a conductors de vehicles prioritaris

L’actual permís BTP autoritza “a conduir vehicles prioritaris quan circulin en servei urgent, vehicles que realitzin transport escolar quan transportin escolars i vehicles destinats al transport de viatgers en servei de tal naturalesa, tots ells amb una massa màxima autoritzada no superior a 3.500 kg i el seu nombre de seients, inclòs el conductor, no excedeixi de nou “.

El que ha de fer si té vostè el permís BTP

Els titulars d’aquest permís podran seguir conduint els vehicles per als quals abans es requeria el BTP, amb independència que hagin de complir els requisits que puguin establir les normes sectorials corresponents per a l’exercici d’aquests serveis (taxis, ambulàncies, policies …), sempre que mantinguin en vigor la categoria del permís de conducció exigida en funció del vehicles de què es tracti.
Així mateix, aquests titulars continuaran amb el mateix permís de conducció, en el qual figura la categoria BTP, fins que els caduqui el permís de la categoria B. Quan el renovin, al nou document ja no figurarà la menció BTP.

Adaptar-se al Permís Únic Europeu de Conducció

El motiu que justifica la seva eliminació és que els tipus de vehicles als que autoritza a conduir la categoria BTP podran conduir-se amb altres categories ja recollides en el Permís Únic Comunitari, a partir de l’entrada en vigor de la modificació reglamentària.
La supressió d’aquesta classe de permís quedarà reflectida en el Reglament general de conductors, a través de la publicació al BOE d’un Reial Decret que inclogui aquesta modificació i incorpori al nostre ordenament la Directiva 2014/85 / UE sobre el permís de conducció i la data límit per trasponerla és el 31 desembre 2015.
Actualment, aquesta supressió està tramitant-se. Només falta el dictamen del Consell d’Estat i la posterior publicació al BOE, però la rellevància que per a determinats sectors suposa l’eliminació d’aquest permís, requereix de la seva difusió anticipada.